Zaštita podataka

PREDANOST ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

NAŠA PREDANOST ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA: "INFORMIRANI LJUDI I ZAŠTIĆENI PODACI"

 

Uprava/Upravno tijelo HOTELIGY SL (u daljnjem tekstu osoba odgovorna za tretman), preuzima maksimalnu odgovornost i predanost uspostavi, provedbi i održavanju ove Politike zaštite podataka, jamčeći kontinuirano poboljšanje osobe zadužene za tretman s ciljem postizanja izvrsnosti u odnosu na usklađenost s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. ing zaštite fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom cirkulacijom tih podataka i koja ukida Direktivu 95/46/CE (Opća uredba o zaštiti podataka) (DOUE L 119/1, 05-04-2016), i španjolske propise za zaštitu osobnih podataka (Organski zakon, posebno sektorsko zakonodavstvo i njegovi razvojni propisi).

 

Politika zaštite podataka HOTELIGY SL temelji se na načelu proaktivne odgovornosti , prema kojem je osoba odgovorna za tretman odgovorna za usklađenost s regulatornim i pravnim okvirom koji uređuje spomenutu Politiku, te je sposobna to dokazati pred nadležnim kontrolnim tijelima.

U tom smislu, osoba odgovorna za obradu će se rukovoditi sljedećim načelima koja moraju služiti svom osoblju kao vodič i referentni okvir u obradi osobnih podataka:

 

  1. Dizajnirana zaštita podataka: voditelj obrade će primijeniti, kako prilikom određivanja načina obrade tako iu vrijeme same obrade, odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kao što je pseudonimizacija, osmišljene za učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, kao što je minimizacija podataka, i integrirati potrebna jamstva u tretman.

 

  1. Standardna zaštita podataka: voditelj obrade će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčio da se standardno obrađuju samo oni osobni podaci koji su potrebni za svaku od specifičnih svrha obrade.
  1. Zaštita podataka u životnom ciklusu informacije: mjere koje jamče zaštitu osobnih podataka bit će primjenjive tijekom cijelog životnog ciklusa informacije.

 

  1. Zakonitost, lojalnost i transparentnost: osobni podaci bit će obrađeni na zakonit, lojalan i transparentan način u odnosu na zainteresiranu stranu.

 

  1. Ograničenje svrhe: osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i legitimne svrhe te se neće dalje obrađivati ​​na način koji nije u skladu s tim svrhama.

 

  1. Svođenje podataka na najmanju moguću mjeru: osobni podaci bit će primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju.

 

  1. Točnost: osobni podaci bit će točni i po potrebi ažurirani; Poduzet će se svi razumni koraci kako bi se osiguralo brisanje ili ispravljanje osobnih podataka koji su netočni u odnosu na svrhe za koje se obrađuju bez odlaganja.

 

  1. Ograničenje razdoblja čuvanja: osobni podaci će se čuvati na način da se identifikacija zainteresiranih strana ne dopusti dulje nego što je potrebno za potrebe obrade osobnih podataka.

 

  1. Cjelovitost i povjerljivost: osobni podaci će se obrađivati ​​na način da se jamči odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 

  1. Informacije i obuka: jedan od ključeva za jamčenje zaštite osobnih podataka je obuka i informacije koje se pružaju osoblju uključenom u njihovu obradu. Tijekom životnog ciklusa informacija, svo osoblje koje ima pristup podacima bit će odgovarajuće obučeno i informirano o svojim obvezama u vezi s poštivanjem propisa o zaštiti podataka.

 

Politika zaštite podataka HOTELIGY SL priopćena je svom osoblju voditelja obrade podataka i dostupna je svim zainteresiranim stranama.

 

Slijedom toga, ova Politika zaštite podataka uključuje svo osoblje osobe odgovorne za tretman, koje je mora poznavati i preuzeti, smatrajući je svojom vlastitom, pri čemu je svaki član odgovoran za njezinu primjenu i provjeru propisa o zaštiti podataka koji se primjenjuju na njihovu djelatnost, kao i za prepoznavanje i pružanje mogućnosti za poboljšanje koje smatraju prikladnim s ciljem postizanja izvrsnosti u odnosu na usklađenost.

 

Ovu će Politiku pregledati Uprava/Upravno tijelo HOTELIGY SL onoliko puta koliko se bude smatralo potrebnim, kako bi se u svakom trenutku prilagodila trenutnim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Kontaktirajte prodaju